Congratulations to Wayne High School senior scholar Velden Noyes.

veldennoyes